Vandplasken

Jeg ved ikke hvordan den lille lavvandede klitsø ved Kærsgård Strand har fået sit pudsige navn, men navnet er kendt viden om. Der er nemlig tale om en fornem naturlokalitet, som blandt andet hos sommerfugle- og planteinteresserede har en høj status. Der findes her mange plante- og dyrearter, som er sjældne i det øvrige land.

Udsigt over Vandplasken mod øst. Den gamle havskrænt fra Stenalderhavet ses tydeligt i baggrunden.

Udsigt over Vandplasken mod øst. Den gamle havskrænt fra Stenalderhavet ses tydeligt i baggrunden.

Området ved Vandplasken og det tilstødende Nørlev Kær er særligt derved, at det er et næringsfattigt område, som samtidig er kalkrigt på grund af sand indeholdende rester af strandskaller, som fyger ind fra stranden. Hertil kommer, at området er forholdsvis køligt om sommeren og lunt om vinteren på grund af nærheden til havet. Det betyder, at især nordlige arter findes her. Kødkvæg afgræsser området i sommerhalvåret, og det hjælper med at holde vegetationen nede, til gavn for de lyselskende planter.

Adgangsforhold

På grund af de mange sjældne planter er området fredet, og der er ikke adgang til området omkring Vandplasken, fra hegnet mod vest til den gamle havskrænt mod øst. En markvej går forbi sommerhusene syd for p-pladsen ved Kærsgård Strand, og herfra er der godt udsyn ind over området. For at se selv Vandplasken må man dog op på én af klitterne i området. En anden mulighed er at gå ind i området ovenfor havskrænten, hvilket er tilladt, og så kigge ned over Vandplasken derfra. Man skal dog passe på ikke at skræmme ynglefuglene.

Udsigt over Vandplasken mod vest fra den gamle havskrænt

Udsigt over Vandplasken mod vest fra den gamle havskrænt

Både selve Vandplasken og det omgivende krat er et godt sted for både ynglefugle og fugle på træk langs kysten. Blandt ynglefuglene er gråstrubet lappedykker, knopsvane, blishøne, rødben, dobbeltbekkasin, rødrygget tornskade, sortstrubet bynkefugl samt en del tornsangere og tornirisker. Karmindompap ses og høres jævnligt i området i forsommeren, og rørhøgene fra Åslyngen er ofte på jagtture hen over.

På grund af sin beliggenhed lige ved kysten kommer mange trækfugle forbi, og en liste over alle iagttagne arter i årene løb ville blive meget lang. I Vandplasken ses vade- og andefugle samt eksempelvis silkehejre og sølvhejre, som har været på besøg flere gange. I krat og klitter ses bl.a. småfugle og rovfugle.

dscn1869a

En af de sjældne planter er pyramidelæbeløs, som kan ses tæt ved hegnet mod vest i forsommeren.