Fugleåret 2019 i Hjørring Kommune

Tidligere år har fuglekiggerne valfartet til det nordvestlige Vendsyssel for at se sibirisk jernspurv og kongeederfugl. I 2019 var det især gærdeværling, rødhovedet tornskade og brilleand, der lokkede mange folk til.

Hele 240 fuglearter blev i 2019 iagttaget i Hjørring Kommune. Det viser ornitologernes database til fugleobservationer, DOFbasen. Det er flere end i 2018 med 232. Der er i tidens løb i alt konstateret 309 fuglearter i kommunen. Gærdeværling blev ny art på listen i 2019. Fuglelisten for Hjørring Kommune kan ses på www.tornbynatur.dk under Artikler.

Ligesom sidste år blev der set hærfugl ved flere lejligheder, nemlig 1/1, 26/1 og 16/5, alle i Hjørring og 9/9 Nejst Plantage i Hirtshals. Vi har ikke fået fotos fra årets fund, så vi bringer et foto fra sidste år af den flotte fugl, som opholdt sig i Hjørring sidst på året 2018, og som nok er den samme, som blev set i januar 2019.

Hærfugl, Hjørring. Foto: Henrik Pedersen

Fuglenes forårstræk bringer ofte noget spændende med sig, i år således hele 7 hvide storke, som gæstede egnen sydøst for Bindslev i dagene 22/4 – 10/5.

Fem hvide storke ud af en flok på syv sydøst for Bindslev. Foto: Christian A. Jensen

Spændende var også en flot gulhovedet gul vipstjert, som Anette Reinholdt fandt og fotograferede på Hirtshals Øststrand den 26/4. Det er kun andet fund af denne fugle-race for Hjørring Kommune. To andre racer af arten ses på egnen, nemlig almindelig gul vipstjert (som yngler enkelte steder i Hjørring Kommune) og nordlig gul vipstjert (som ses på gennemtræk hvert år). Den gulhovede race yngler på de britiske øer og er ret sjælden i Danmark.

Gulhovedet gul vipstjert, Hirtshals Øststrand. Foto: Anette Reinholdt

Årets største ornitologiske tilløbsstykke i Hjørring Kommune var en gærdeværling, som Poul Bastholm Nørgaard opdagede og fotograferede på Russerbakkevej i Tornby Klitplantage den 11/7. Fundet af denne mellem- og sydeuropæiske art var kun det andet i Danmark gennem tiderne. Det forårsagede en folkevandring af 4-500 fuglekiggere fra hele landet, som besøgte stedet i juli og august for at se fuglen. Fuglen blev overraskende genfundet den 6/11 lidt længere mod øst ad Russerbakkevej, og her blev den sidst set den 1/12.

Gærdeværling, Tornby Klitplantage. Foto: Poul Bastholm Nørgaard
Gærdeværling, Tornby Klitplantage. Foto: Henrik Pedersen

Når mange fuglekiggere koncentreres på et sted, så bliver der ofte opdaget andre spændende fugle, og den 14/7 blev en rødhovedet tornskade fundet ved Russerbakkevej af Svend Erik Frandsen og Arnold Houmann. Den er også en gæst fra det sydlige Europa. Den blev der kun 2 dage, men mange fik set den. Senere på sæsonen blev der ved Russerbakkevej set krognæb ved to lejligheder som nævnt nedenfor, så Tornby Klitplantage var en slags fugle-hotspot i 2019.

Rødhovedet Tornskade, Tornby Klitplantage. Foto: Henrik Pedersen

I juli-august holdt en flere tusinde sorte ænder til i store og mindre flokke i Tannisbugt. Det var primært sortænder med en mindre del fløjlsænder. Mange af fuglene fældede deres svingfjer i perioden. Den 5/7 gav Lars Paaby sig til at gennemgå nogle af flokkene fra Uggerby Strand gennem teleskop. Han fandt da en flot brilleand, som er en amerikansk fætter til sortand og fløjlsand. Fundet gav anledning til, at mange fuglekiggere i juli og august lagde vejen forbi Kjul Strand og Uggerby Strand. De mange teleskop-bevæbnede folk gennemgik flokkene, og der blev ret sensationelt fundet mindst 4 brilleænder og 1 amerikansk sortand i de store andeflokke

Brilleand han skiller sig klart ud blandt de andre sorte ænder med sine karakteristiske hovedtegninger og næb. Foto: Henrik Pedersen

3-4 toplærker holdt stand i Hirtshals hele året, men heller ikke i år blev der konstateret unger. Sidste gang lærkerne fik unger var i 2016. I 2017 blev de set bygge rede, men unger blev ikke set. Den lille bestand er den eneste i det nordvestlige Europa og uddør nok snart. Heldigvis er toplærken almindeligt udbredt i Sydeuropa, Nordafrika og Asien.

Toplærke, Hirtshals, i karakteristisk asfalt-miljø. Foto: Kurt Prentow)

Riderne i Hirtshals havde igen en dårlig ynglesæson i 2019 med 5 unger. I 2018 kom kun 1 unge på vingerne. I mange år har riderne ynglet i overbygningen på flydedokken “Katedralen”, men den blev i vinteren 2018-19 fjernet, og så var det slut med rider hér. Ridernes reder på Østmole-spidsen blæste lige som sidste år ned i en storm. Trods opsatte forhindringer lykkedes nogle få par at bygge reder på en bygning på Vesthavnen. Her fik 3 par tilsammen 5 unger på vingerne. Tidligere kom der betydeligt flere unger på vingerne i Hirtshals, således 79 unger i år 2000. Riderne yngler kun 2 yderligere steder i landet, nemlig på Bulbjerg-klinten og på Hanstholm Havn. Mange fuglekiggere mener, at vi bør noget mere for at forbedre ridernes ynglemuligheder i Hirtshals. Det kan tænkes at blive en positiv historie for Naturkommunen Hjørring.

Nyligt udfløjet ungfugl af ride i Hirtshals Havn. Foto: Kurt Prentow

Mange hundrede vadefugle besøgte strandsøerne på Hirtshals Øststrand i juli-september. I alt 23 forskellige arter var der tale om. Hertil kommer en masse måger og en del terner m.m. En af de sjældneste vadefugle var den fine lille svømmesneppe odinshane, som blev set 31/7 og 1/8.


Odinshane, Hirtshals Øststrand. Den nyeste forskning viser, at odinshøns overvintrer dels i Indiske Ocean, dels ud for Sydamerikas vestkyst. Denne blev da også kun 2 dage i Hirtshals, for den har langt at flyve. Foto: Anette Reinholdt
Splitterne med tobis til dens store unge, Hirtshals Øststrand. Aflæsning af farveringe fra de mange fugle på stedet viste, at de primært kom fra Frankrig, Holland og Tyskland

I Lønstrup fik nogle gæster på Café Slugten sig den 13/10 en overraskelse, da en Høgeugle foretog en noget klodset landing på en tagrende, inden den sundede sig og fløj videre. Høgeugle er en sjælden gæst fra nord til Danmark og er kun set få gange tidligere her på egnen. Sidst var i 2013 i Hirtshals og i 2014 i Tversted.

Krognæb er en stor finke, som lever nordpå fra det nordlige Skandinavien og ind igennem Sibiriens tajga. Med års mellemrum foretager krognæbbene invasioner sydpå, nok på grund af fødemangel nordpå. Netop i 2019 havde fuglekiggerne fra deres norske og svenske kolleger fået nys om, at en invasion gik ned gennem Skandinavien i efteråret, så de håbede, at de nåede Danmark. Det gjorde de, for de første fugle kom til Nordjylland i de allersidste dage af oktober.

I Hjørring Kommune var der kun to tidligere registrerede fund indtil 2019, nemlig fra Uggerby Klitplantage i 1981 og fra Tornby Klitplantage i 1990. Under 2019-invasionen blev der set fugle i Hirtshals, Sindal, Tversted og Tornby – nok i alt 15-20 fugle. De tillidsfulde fugle blev ivrigt studeret og fotograferet af de lokale fuglekiggere. Med udgangen af november var det slut. Måske går der 10-15 år, før krognæbbene gæster Nordjylland igen?

Krognæb, Tornby. Hunner og ungfugle har orange og grønne farver i fjerdragten. Foto: Kurt Prentow
Krognæb, Tornby. Gamle hanner har rød smuk fjerdragt med hvide islæt. Foto: Kurt Prentow

Og vi slutter det begivenhedsrige fugleår 2019 i Hjørring Kommune med denne smukke husrødstjert, som bl.a. yngler i Hjørring og Hirtshals. Stor tak til observatører og fotografer – og godt fugleår i 2020.

Husrødstjert, han, Hirtshals Havn. Foto: Henrik Pedersen