Store besøgstal af vadefugle på Hirtshals Øststrand

Stenvender, adult i sommerdragt, Hirtshals Øststrand 11/8-2019. Foto: Kurt Prentow

Særligt mange vadefugle på efterårstræk fra deres nordlige ynglepladser til vinterkvartererne i Afrika har i år stoppet op i kortere eller længere tid i strandsøerne på Hirtshals Øststrand

Vadefuglenes trækrute fra deres ynglepladser i arktiske egne, Skandinavien og det nordlige Sibirien går i stor udstrækning via Vendsyssels vestkyst og videre ned langs Vesteuropas kyster til bankerne og flodmundinger ud for Vestafrikas kyst – eller endnu længere.

På denne rute er Hirtshals Øststrand nok det vigtigste pitstop på strækningen fra Skagen til Hanstholm. Herefter tager de vestjyske fjorde og Vadehavet over som føde- og hvilepladser.

Islandske ryler, adulte i sommerdragt. Hirtshals Øststrand 22/7-2019. Foto: Kurt Prentow

I alt 23 arter af vadefugle er iagttaget i sæsonen. De enkelte fugle raster kortere eller længere tid på stedet. Det kan man for eksempel se på fordelingen mellem unge og gamle fugle. I begyndelsen af sæsonen er der flest gamle fugle i yngledragt. Efterhånden trækker de videre, og så overtager ungfuglene gradvist scenen.

Brushane, Hirtshals Øststrand, 3/8-2019. Foto: Kurt Prentow

De største antal på enkelt-dage i perioden 1/7 – 30/9 har for de 23 arter været: Strandskade 13, lille præstekrave 5, stor præstekrave 21, strandhjejle 1, islandsk ryle 160, sandløber 35, dværgryle 5, temmincksryle 4, krumnæbbet ryle 4, brushane 7, dobbeltbekkasin 1, stor kobbersneppe 1, lille kobbersneppe 42, småspove 1, storspove 15, sortklire 3, rødben 20, hvidklire 4, tinksmed 3, mudderklire 5, stenvender 15 og odinshane 1.

Tinksmed, Hirtshals Øststrand, 7/8-2019. Foto: Kurt Prentow

Foruden vadefuglene har mange andre fuglearter glæde af Hirtshals Øststrand som føde- og rasteplads, bl.a. måger, terner, kjover, andefugle, småfugle og sågar rovfugle i ny og næ.