Strandskader bliver til tagskader

Det er efterhånden nogle årtier siden, at nogle strandskader fandt på at yngle på flade tage i danske byer. I dag er der ynglepar i blandt andet Hjørring og Hirtshals. Her ses et par ved en lille vandsamling på Hirtshals Havn. Ind i mellem tager de på ture ind over byens tage, mens de lader deres kald lyde.

En vigtig forudsætning for, at strandskadernes unger kan opfostres på et tag og ikke på en strandeng er, at de i den første tid fodres af forældrene. De fleste andre vadefuglearters unger kan finde føde – under vejledning af forældrene – allerede fra starten af deres liv.

Sildemågerne trækker igennem Vendsyssel

Sildemåge på nyspiret mark ved Købsted

De fine sildemåger med gule ben kan i denne tid ofte ses på markerne, for det er lige nu, at de trækker igennem på vej til ynglepladserne i Nordeuropa. De er mindre og finere i det end deres slægtninge svartbagene, som de ligner i farverne, og så har de gule ben i modsætning til svartbagenes kødfarvede ben. Sildemågerne hører til de mest udprægede trækfugle blandt mågerne, da de flyver helt til Afrika om vinteren.

Ederfuglene invaderer Hirtshals Havn

Efter den seneste tids blæsende vejr er ederfuglene, der plejer at holde til ved revet ud for Hirtshals Fyr, flyttet ind i havnen. Her kan man glæde sig over mere end 250 af de smukke fugle. Her er to par kravlet op på molestenene.

De ederfugle, vi ser ved Hirtshals, spiser af de blåmuslinger, der lever på revet ud for Hirtshals samt på molerne. Fuglene stammer sandsynligvis fra ynglebestande i Kattegats og Skagerraks kystområder i Norge, Sverige og Danmark, men nogle af dem kan også komme længere væk fra, for eksempel Østersø-området.

Skarverne er klar til ynglesæsonen

På Hirtshals Havn ses året rundt en del skarver. De sidder ofte på molerne og tager derfra ud og fisker i Vesterhavet. Skarverne yngler i kolonier, og i Hjørring  kommune er der kun én koloni, nemlig i en granskov syd for Horne, hvor der yngler omkring 100 par. Se også beskrivelse HER. Når ungerne er kommet ud af æggene, er der en stadig trafik af skarver fra kysten og ind til kolonien. Det er forældrefuglene, der bringer mad til ungerne.