Sjælden amerikaner på besøg i Lønstrup

En plettet mudderklire blev set i Lønstrup i dagene 15. – 17. oktober 2020. Den blev ivrigt fotograferet, mens den klatrede rundt på høfdernes store sten for at finde spiselige smådyr. Det var kun tredje fund fra Danmark – og en ny fugleart for Hjørring Kommune

Plettet mudderklire lever egentlig i Nordamerika og skulle have været i Sydamerika i vinter, men den er på én eller anden måde kommet ud af kurs og er endt i Lønstrup.

Plettet mudderklire, Lønstrup, 16/10-2020. Foto: Kurt Prentow
Plettet mudderklire, Lønstrup, 16/10-2020. Foto: Kurt Prentow

Toplærkerne har ynglet i Hirtshals i 2020

Efter tre år uden konstaterede unger af toplærke i Danmark, så fandt undertegnede i dag den 12/9-2020 en unge på Hirtshals Havn

Ungfugl af toplærke, født i 2020. Nyligt udfløjne unger kan især kendes på de hvide “gnitter” på skuldrene og ryggen. Foto: Kurt Prentow.
Toplærke, voksen fugl, formodentlig én af forældrene til ungfuglen overfor, idet de fulgtes ad. Foto: Kurt Prentow.

Toplærken er sandsynligvis Danmarks sjældneste ynglefugl, og siden 2006 har arten kun ynglet i Hirtshals. I perioden 2010-16 har der hvert år været 1-2 ynglepar, som har fået 1-4 unger på vingerne årligt. Fra 2017-19 blev der ikke set udfløjne unger, selvom der i 2017 var et redebyggende par. Først nu i 2020 er der altså igen set en flyvefærdig unge.

Så er det spændende, om denne ungfugl bliver den sidste, der fødes i Danmark. Siden foråret er der kun talt 2 toplærker på én gang i Hirtshals, men der kan selvfølgelig godt gemme sig flere rundt omkring. Det ville være godt, hvis der kom lidt frisk blod udefra. Det er før sket, at toplærker sydfra kommer til Danmark, så lad os håbe det sker igen, og at de finder til Hirtshals.

Basserokker ved Vestkysten

Når nordjyske fiskere kalder sulerne for basserokker, er det efter en kæmpe sulekoloni på øen Bass Rock på østkysten af Skotland syd for Aberdeen. I øvrigt er sulens latinske navn Morus bassanus (tidligere Sula bassana) også afledt af Bass Rock.

Sulen er en stor havfugl med et vingefang på 165-180 cm. Den yngler ikke i Danmark, men til gengæld i store kolonier i Nordatlanten, bl.a. i Norge, Færøerne og Storbritannien.

Fugle fra de nordatlantiske kolonier besøger året rundt den danske vestkyst, og nogle af dem finder også vej ned i Kattegat. Det er meget nærliggende at tro, at mange af sulerne kommer fra Bass Rock. Antallet af suler på øen veksler, og det samme gør optællingerne, men der er nok omkring 100.000 – 150.000 fugle i kolonien.

Selv om afstanden fra Skotland til Jylland kan synes lang, så er suler stærke flyvere, og de kan sagtens flyve til Jyllands kyst for at finde føde til deres unger.

Mange af de suler, vi ser ved vore kyster, er ikke kønsmodne, for det bliver de først i 5-6 års alderen. Suler lægger kun 1 æg om året, men til gengæld kan de blive over 30 år gamle

Den smukke blåhals indtager Vendsyssel

Den flotte blåhals har vi indtil for nylig især kendt som sjælden trækgæst i foråret. Det har været fugle fra Skandinavien, hvor den nordlige race yngler.

Nu har fuglekiggerne konstateret, at den sydlige race, kaldet sydlig blåhals, er blevet et fast indslag i den nordvest-vendsysselske natur. Først indtog den det sydlige Jylland, især Vadehavsegnene, og siden har den bredt sig mod nord. De senere år er den blevet fast ynglefugl i Vejlerne, Lille Vildmose og mange andre steder.

I 2016 blev den sydlige blåhals for første gang fundet ynglende i Hjørring Kommune, nemlig ved Liver Å sydvest for Hjørring, hvor Laus Gro Nielsen fandt et ynglepar. Siden er den fundet flere og flere steder. I dette forår har de lokale fuglekiggere, især Anders Østerby, således fundet den syngende ved Engbjerg ved Horne og flere stedet ved Liver Å og Uggerby Å og deres tilløb.

Blåhals han. Foto: Jonna Andreassen
Blåhals han. Foto: Jonna Andreassen

Blåhalsen foretrækker rørskovsområder med buske, gerne nær vandløb. Det behøver ikke være store rørskove som i Vejlerne, men også mindre pletter med rørskove i vores ådale kan bruges.

Netop her i foråret kan man især spotte fuglene, når hannerne synger fra sangposter i toppen af tagrørene eller i en pilebusk. Indimellem ser man dem i en kort sangflugt. De synger mest om morgenen. Det kræver ofte lidt tålmodighed – og en god kikkert – at finde dem.

Et næsten sikkert sted at se blåhalsene er fugleskjul og gangbro ved Han Vejle i Hanherred, men der er også gode chancer, hvis man en tidlig morgen besøger et mindre rørskovsområde i det nordvestlige Vendsyssel.

Vi har fået lov af Jonna Andreassen, Tornby, til at bruge hendes flotte fotos af blåhalse til denne artikel. De er fra Lille Vildmose og Vejlerne, men som sagt kan blåhalsene nu – og nok også fremover – også nydes her på egnen.

Besøg af verdens mindste måge

Dværgmåge, Hirtshals Havn, 23/2-2020. Foto: Kurt Prentow
Dværgmåge, Hirtshals Havn, 23/2-2020. Foto: Kurt Prentow

Under det kraftige stormvejr i de forløbne dage har Hirtshals Havn og Hirtshals Øststrand haft besøg af nok en halv snes dværgmåger. Det er ikke mindre end verdens mindste mågeart. Den syner ikke meget ved siden af svartbagen, som er verdens største måge.

Dværgmågerne yngler primært i Østeuropa og ind igennem Rusland, men forsøger også at yngle i Vejlerne, men det er nogle år siden, der er kommet unger på vingerne.

Arten bliver set her på egnen på stort set alle årstider, men er ikke særlig almindelig. Den ses oftest i forbindelse med blæsevejr, for udenfor yngletiden lever den mest til havs. Foruden på sin lille størrelse kan de voksne fugle kendes på mørke vingeundersider. I yngletiden har de voksne mørk hætte. Ungfuglene har markante hvide, sorte og grå tegninger på oversiden.

Fugleåret 2019 i Hjørring Kommune

Tidligere år har fuglekiggerne valfartet til det nordvestlige Vendsyssel for at se sibirisk jernspurv og kongeederfugl. I 2019 var det især gærdeværling, rødhovedet tornskade og brilleand, der lokkede mange folk til.

Hele 240 fuglearter blev i 2019 iagttaget i Hjørring Kommune. Det viser ornitologernes database til fugleobservationer, DOFbasen. Det er flere end i 2018 med 232. Der er i tidens løb i alt konstateret 309 fuglearter i kommunen. Gærdeværling blev ny art på listen i 2019. Fuglelisten for Hjørring Kommune kan ses på www.tornbynatur.dk under Artikler.

Ligesom sidste år blev der set hærfugl ved flere lejligheder, nemlig 1/1, 26/1 og 16/5, alle i Hjørring og 9/9 Nejst Plantage i Hirtshals. Vi har ikke fået fotos fra årets fund, så vi bringer et foto fra sidste år af den flotte fugl, som opholdt sig i Hjørring sidst på året 2018, og som nok er den samme, som blev set i januar 2019.

Hærfugl, Hjørring. Foto: Henrik Pedersen

Fuglenes forårstræk bringer ofte noget spændende med sig, i år således hele 7 hvide storke, som gæstede egnen sydøst for Bindslev i dagene 22/4 – 10/5.

Fem hvide storke ud af en flok på syv sydøst for Bindslev. Foto: Christian A. Jensen

Spændende var også en flot gulhovedet gul vipstjert, som Anette Reinholdt fandt og fotograferede på Hirtshals Øststrand den 26/4. Det er kun andet fund af denne fugle-race for Hjørring Kommune. To andre racer af arten ses på egnen, nemlig almindelig gul vipstjert (som yngler enkelte steder i Hjørring Kommune) og nordlig gul vipstjert (som ses på gennemtræk hvert år). Den gulhovede race yngler på de britiske øer og er ret sjælden i Danmark.

Gulhovedet gul vipstjert, Hirtshals Øststrand. Foto: Anette Reinholdt

Årets største ornitologiske tilløbsstykke i Hjørring Kommune var en gærdeværling, som Poul Bastholm Nørgaard opdagede og fotograferede på Russerbakkevej i Tornby Klitplantage den 11/7. Fundet af denne mellem- og sydeuropæiske art var kun det andet i Danmark gennem tiderne. Det forårsagede en folkevandring af 4-500 fuglekiggere fra hele landet, som besøgte stedet i juli og august for at se fuglen. Fuglen blev overraskende genfundet den 6/11 lidt længere mod øst ad Russerbakkevej, og her blev den sidst set den 1/12.

Gærdeværling, Tornby Klitplantage. Foto: Poul Bastholm Nørgaard
Gærdeværling, Tornby Klitplantage. Foto: Henrik Pedersen

Når mange fuglekiggere koncentreres på et sted, så bliver der ofte opdaget andre spændende fugle, og den 14/7 blev en rødhovedet tornskade fundet ved Russerbakkevej af Svend Erik Frandsen og Arnold Houmann. Den er også en gæst fra det sydlige Europa. Den blev der kun 2 dage, men mange fik set den. Senere på sæsonen blev der ved Russerbakkevej set krognæb ved to lejligheder som nævnt nedenfor, så Tornby Klitplantage var en slags fugle-hotspot i 2019.

Rødhovedet Tornskade, Tornby Klitplantage. Foto: Henrik Pedersen

I juli-august holdt en flere tusinde sorte ænder til i store og mindre flokke i Tannisbugt. Det var primært sortænder med en mindre del fløjlsænder. Mange af fuglene fældede deres svingfjer i perioden. Den 5/7 gav Lars Paaby sig til at gennemgå nogle af flokkene fra Uggerby Strand gennem teleskop. Han fandt da en flot brilleand, som er en amerikansk fætter til sortand og fløjlsand. Fundet gav anledning til, at mange fuglekiggere i juli og august lagde vejen forbi Kjul Strand og Uggerby Strand. De mange teleskop-bevæbnede folk gennemgik flokkene, og der blev ret sensationelt fundet mindst 4 brilleænder og 1 amerikansk sortand i de store andeflokke

Brilleand han skiller sig klart ud blandt de andre sorte ænder med sine karakteristiske hovedtegninger og næb. Foto: Henrik Pedersen

3-4 toplærker holdt stand i Hirtshals hele året, men heller ikke i år blev der konstateret unger. Sidste gang lærkerne fik unger var i 2016. I 2017 blev de set bygge rede, men unger blev ikke set. Den lille bestand er den eneste i det nordvestlige Europa og uddør nok snart. Heldigvis er toplærken almindeligt udbredt i Sydeuropa, Nordafrika og Asien.

Toplærke, Hirtshals, i karakteristisk asfalt-miljø. Foto: Kurt Prentow)

Riderne i Hirtshals havde igen en dårlig ynglesæson i 2019 med 5 unger. I 2018 kom kun 1 unge på vingerne. I mange år har riderne ynglet i overbygningen på flydedokken “Katedralen”, men den blev i vinteren 2018-19 fjernet, og så var det slut med rider hér. Ridernes reder på Østmole-spidsen blæste lige som sidste år ned i en storm. Trods opsatte forhindringer lykkedes nogle få par at bygge reder på en bygning på Vesthavnen. Her fik 3 par tilsammen 5 unger på vingerne. Tidligere kom der betydeligt flere unger på vingerne i Hirtshals, således 79 unger i år 2000. Riderne yngler kun 2 yderligere steder i landet, nemlig på Bulbjerg-klinten og på Hanstholm Havn. Mange fuglekiggere mener, at vi bør noget mere for at forbedre ridernes ynglemuligheder i Hirtshals. Det kan tænkes at blive en positiv historie for Naturkommunen Hjørring.

Nyligt udfløjet ungfugl af ride i Hirtshals Havn. Foto: Kurt Prentow

Mange hundrede vadefugle besøgte strandsøerne på Hirtshals Øststrand i juli-september. I alt 23 forskellige arter var der tale om. Hertil kommer en masse måger og en del terner m.m. En af de sjældneste vadefugle var den fine lille svømmesneppe odinshane, som blev set 31/7 og 1/8.


Odinshane, Hirtshals Øststrand. Den nyeste forskning viser, at odinshøns overvintrer dels i Indiske Ocean, dels ud for Sydamerikas vestkyst. Denne blev da også kun 2 dage i Hirtshals, for den har langt at flyve. Foto: Anette Reinholdt
Splitterne med tobis til dens store unge, Hirtshals Øststrand. Aflæsning af farveringe fra de mange fugle på stedet viste, at de primært kom fra Frankrig, Holland og Tyskland

I Lønstrup fik nogle gæster på Café Slugten sig den 13/10 en overraskelse, da en Høgeugle foretog en noget klodset landing på en tagrende, inden den sundede sig og fløj videre. Høgeugle er en sjælden gæst fra nord til Danmark og er kun set få gange tidligere her på egnen. Sidst var i 2013 i Hirtshals og i 2014 i Tversted.

Krognæb er en stor finke, som lever nordpå fra det nordlige Skandinavien og ind igennem Sibiriens tajga. Med års mellemrum foretager krognæbbene invasioner sydpå, nok på grund af fødemangel nordpå. Netop i 2019 havde fuglekiggerne fra deres norske og svenske kolleger fået nys om, at en invasion gik ned gennem Skandinavien i efteråret, så de håbede, at de nåede Danmark. Det gjorde de, for de første fugle kom til Nordjylland i de allersidste dage af oktober.

I Hjørring Kommune var der kun to tidligere registrerede fund indtil 2019, nemlig fra Uggerby Klitplantage i 1981 og fra Tornby Klitplantage i 1990. Under 2019-invasionen blev der set fugle i Hirtshals, Sindal, Tversted og Tornby – nok i alt 15-20 fugle. De tillidsfulde fugle blev ivrigt studeret og fotograferet af de lokale fuglekiggere. Med udgangen af november var det slut. Måske går der 10-15 år, før krognæbbene gæster Nordjylland igen?

Krognæb, Tornby. Hunner og ungfugle har orange og grønne farver i fjerdragten. Foto: Kurt Prentow
Krognæb, Tornby. Gamle hanner har rød smuk fjerdragt med hvide islæt. Foto: Kurt Prentow

Og vi slutter det begivenhedsrige fugleår 2019 i Hjørring Kommune med denne smukke husrødstjert, som bl.a. yngler i Hjørring og Hirtshals. Stor tak til observatører og fotografer – og godt fugleår i 2020.

Husrødstjert, han, Hirtshals Havn. Foto: Henrik Pedersen